• FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


NUMER ZAMÓWIENIA: ..................................................... DATA ZAMÓWIENIA: ..................................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ...........................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ...........................................................................................................................................

ADRES: ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

TELEFON: ....................................................... EMAIL: .....................................................................................


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot mozliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku/ nr konta: .....................................................................................................................................


 numer zamowiena  nazwa towaru  ilosc cena brutto powod zwrotu
         
         
         
         


Uwagi Klienta: ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Oświadczam, ze znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)